Jak probíhá přijímací řízení


Přijímací řízení na SŠIPS, o. p. s. se řídí zákonem 178/2016 Sb. a dalšími zákony, vyhláškami, doporučeními MŠMT a MZ v souvislosti s aktuální situací v České republice.

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z jednotných přijímacích zkoušek (dále „JPZ“) a studia na ZŠ do naplnění kapacity 1. ročníku.

Pokud budou po 1. kole přijímacího řízení na SŠIPS, o. p. s. volná místa, bude vyhlášeno 2. kolo.

Přihláška ke studiu se podává na studijním oddělení SŠIPS, o. p. s. do 2. 3. 2020 14:00 hod.

Pro školní rok 2019/2020 budou přijati žáci na studijní obory v tomto počtu:

 • Bezpečnostně právní činnost (68-42-M/01) – 27 žáků.
 • Informační technologie (18-20-M/01) – 30 žáků.

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou termíny JPZ, které se konají formou písemného testu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, stanoveny následovně:

 • 1. termín: pondělí 8. června 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělávání na den:

 • 1. termín: úterý 23. června 2020

Podmínky přijetí:
1. ukončené základní vzdělání
2. studijní výsledky z 1. pololetí a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
3. vykonání jednotných přijímacích zkoušek (JPZ)
4. potvrzení od lékaře pro studijní obor Bezpečnostně právní činnost (lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání)
5. odevzdání Zápisového lístku a podepsání Smlouvy o výuce

Hodnocení výsledků přijímacího řízení se skládá z:
1. Hodnocení JPZ 60%,
2. Hodnocení z předchozího vzdělávání 40% (výsledky ze ZŠ).

Kritéria hodnocení:

A. Hodnocení a výsledky JPZ – nejvýše 100 bodů
V souladu s ustanovení § 60 odst. 5 a § 60b odst. 2 školského zákona musí uchazeči skládat jednotnou přijímací zkoušku. JPZ se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Přípravu zadání testů na jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále „Centrum“, prijimacky.cermat.cz) řízené MŠMT. Způsob zadávání, délku trvání a kritéria hodnocení jednotné přijímací zkoušky a podmínky organizace jednotné přijímací zkoušky stanoví prováděcí právní předpis.

Bodové hodnocení uchazečů dosažené v JPZ:

Český jazyk a literatura nejvýše 50 bodů
Matematika nejvýše 50 bodů

B. Hodnocení z předchozího vzdělávání – průměrný prospěch ze ZŠ

 • za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy

Bodová stupnice za každé hodnocené pololetí:

průměr     počet bodů

1,0 – 1,30     20 bodů

1,31 – 1,50    15 bodů

1,51 – 1,65    10 bodů

1,66 – 1,80     5 bodů

1,81 a vyšší     0 bodů

Nejvýše může uchazeč získat za toto kritérium 60 bodů (3x nejvýše 20)

Výpočtový vzorec bodů:

 • Počet bodů získaných v rámci přijímacího řízení = A+B

Nejlepší možný výsledek bodů

 • 100 bodů (JPZ) + 60 (průměrný prospěch) = 160 bodů

Přijati ke vzdělávání do 1. ročníku BPČ jsou uchazeči umístění do 27. místa včetně, a to v pořadí podle úspěšnosti. Rozhodující pro sestavení pořadí je celkový počet získaných bodů (nejúspěšnější získá nejvíce bodů).

Přijati ke vzdělávání do 1. ročníku IT jsou uchazeči umístění do 30. místa včetně, a to v pořadí podle úspěšnosti. Rozhodující pro sestavení pořadí je celkový počet získaných bodů (nejúspěšnější získá nejvíce bodů).

Při rovnosti výsledků, bude upřednostněn ten uchazeč, který bude mít na 1. místě (popřípadě 2., 3. a 4. místě) lepší známku z následujících profilových předmětů v 1. pololetí 9. třídy:

 • obor Bezpečnostně právní činnost – český jazyk, matematika, anglický jazyk (německý jazyk), dějepis
 • obor Informační technologie – český jazyk, matematika, anglický jazyk (německý jazyk), fyzika

Důležité termíny:

 1. Přihlášku ke studiu uchazeči podávají do 2. 3. 2020 14:00 hod. na předepsaných tiskopisech
 2. Předání výsledků z řádného termínu ředitelům škol pro čtyřleté obory (8. června 2020) bude od pondělí 15. června 2020 00:00 do pondělí 15. června 2020 23:59.
 3. Do 1 kalendářního dne od tohoto data po zpřístupnění hodnocení Centrem bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů (tj. 16. června 2020) na webové stránce školy (www.stredniskola.cz) přiděleným registračním číslem. Registrační číslo, které je přiděleno uchazeči, bude zasláno v mailu spolu s pozvánkou k JPZ.
 4. Do 5 pracovních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů, je uchazeč a zákonný zástupce povinen potvrdit svou volbu SŠIPS, o. p. s. odevzdáním zápisového lístku a podepsat Smlouvu o výuce. Nepotvrdí-li uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku a podepsáním Smlouvy o výuce úmysl vzdělávat se na SŠIPS, o. p. s., zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Veškerá komunikace s uchazeči a zákonnými zástupci bude probíhat pomocí e-mailových adres uvedených na přihlášce ke studiu. Tímto způsobem budou zaslány i pozvánky k JPZ 14 dní před jejím termínem.

Nepřijatým uchazečům, nebo zákonným zástupcům bude písemně (poštou) doručeno Rozhodnutí o nepřijetí.

Zpracování osobních dat při podání přihlášky ke vzdělávání na SŠIPS, o. p. s.:

V Českých Budějovicích, 16. 1. 2020
Mgr. Kateřina Cikánová
ředitelka SŠIPS, o. p. s.